Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

23/5 2018

Till alla medlemmar i Förbundet Kristen Humanism (org.nr. 802004-8453)

Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

Som de flesta säkert känner till träder den s.k. Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och medför förändrade krav på hur personuppgifter måste, kan, får och bör hanteras.

Inom FKH har Styrelsen tagit fram följande integritetspolicy, där det finns
information om hur vi ska hantera personuppgifter och vad som kräver samtycke från respektive medlem.

Vårt medlemsregister innehåller endast följande information om aktiva medlemmarna i FKH:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress (till dem som uppgett en sådan)
  • Medlem sedan (år)
  • Betalning av medlemsavgift (belopp och datum för innevarande och föregående år).

På en separat lista finns motsvarande information om förutvarande medlemmar (som avlidit eller utträtt).

Den information som finns om aktiva medlemmar i registret används för att

  1. Skicka information till medlemmarna, normalt i form av medlemsbrev, gällande Sommarmötet, Årsmötet, särskilda arrangemang, information från Styrelsen och liknande som följer av medlemskapet
  2. Distribuera den årliga boken
  3. Skicka påminnelser om obetald medlemsavgift

Registeruppgifter för punkt (1) används för utskick till samtliga aktiva medlemmar, eventuellt av en lokal förening eller annan medlem.

Registeruppgifter för punkt (2) lämnas till tryckeri, förlag eller postdistributör.

Registeruppgifter för punkt (3) används endast för utskick till den enskilde medlemmen.

I övrigt lämnas uppgifter om enskilda medlemmar ut endast till behöriga myndigheter med stöd av lag.

Genom att betala medlemsavgift efter det att lagen trätt i kraft (2018-05-25) bekräftar du att du godkänner den här användningen av personuppgifter om dig.

Denna integritetsinformation publiceras på Förbundet Kristen Humanisms hemsida (www.kristenhumanism.org) den 2018-05-23 samt skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna inför årsmötet den 2018-08-04.

Eventuella ändringar av hur Förbundet Kristen Humanism behandlar medlems personuppgifter kommer att meddelas samtliga medlemmar i syfte att inhämta godkännande från var och en.

Frågor från medlemmar, rättelser av uppgifter i medlemsregistret eller invändningar hanteras i första hand av FKH:s registeransvariga (f.n. Annastina Jönsson), av ordföranden (f.n. Bo Forsberg) eller av någon annan styrelsemedlem.