Förbundet Kristen Humanism försöker driva rättvise- och hållbarhetsfrågor utifrån ett kristet perspektiv

27/11 2020

Därför är det oerhört viktigt att säkerställa att våra egna finansiella investeringar håller måttet. På Styrelsens uppdrag har kassören därför vid sju tillfällen under hösten kontaktat SEB för att undersöka vilka kriterier banken använder för de placeringar som finansieras av FKH. Vi är förvånade och besvikna över den brist på transparens SEB hittills har visat, och uppmanar banken att snarast ge tillräckliga svar på följande frågor:

 1. Är det Svenska Kyrkans uppdaterade Placeringspolicy som tillämpas för alla placeringar i Ethos Aktiefond och Ethos Räntefond?
  • Om inte: vilka etiska riktlinjer avseende ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och transparens (ESG) gäller för dessa fonder? FKH begär att få dessa riktlinjer.
 2. På vilket sätt säkerställer SEB att de etiska riktlinjerna faktiskt tillämpas i praktiken?
  • Vilka system för tillsyn och uppföljning av detta har SEB?
  • Hur säkerställer SEB att fondförvaltarna har tillräcklig kunskap om de etiska riktlinjerna och om de tilltänkta placeringsalternativen med avseende på ESG?
  • Vilka regler gäller för avvikelser från kraven på ESG, hur rapporteras de och vilka påföljder tillämpas de facto vid eventuella brott mot riktlinjerna?
 3. Hur kan det komma sig att SEB:s kundservice i internetbanken inte verkade känna till vad ”etiska riktlinjer/placeringspolicy” är och vad som faktiskt gäller för bankens olika fondplaceringar?
  • Varför har inte FKH, som ägare till fonderna, fått tillgång till det interna regelverk SEB behöver för att kunna hävda att de uppfyller etiska krav på hållbarhet?

Brev