Stadgar för Förbundet Kristen humanism

Stadgarna antagna vid årsmötet 2011-08-06.

 

§ 1 Namn
Föreningens namn är Förbundet Kristen humanism.

§ 2 Historia
Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn (KHS) bildades 1971 genom ett samgående mellan Förbundet för Kristet samhällsliv (bildat 1918) och Förbundet för Kristen humanism (bildat 1937). År 2011 ändrades förbundets namn till Förbundet Kristen humanism.

§ 3 Målsättning
Förbundet har sin utgångspunkt i kristen humanism. Genom sin verksamhet vill förbundet tolka och gestalta hur kristen tro och humanism hör samman. Förbundet Kristen humanism vill verka för ekumenik och en levande dialog mellan kyrka, kultur och samhällsliv. Förbundet står fritt i förhållande till trossamfund och politiska partier och eftersträvar öppna kontakter mellan människor med olika tros-, livs- och samhällsåskådningar. Förbundet vill vara samtalspartner med företrädare för vetenskap, politik och socialt arbete och söker impulser i konstnärligt skapande. Tillsammans med ideella folkrörelser vill Förbundet verka för skapelsens återupprättande, internationell solidaritet, fred och rättvisa.

§ 4 Uppbyggnad
Förbundet är uppbyggt som en nationell förening med enskilt medlemskap. Förbundet verkar för sina syften genom arbetsgrupper, lokala grupper eller kretsar, konferenser och föredrag samt publicering av artiklar och skrifter.

§ 5 Medlemskap
Medlemskap i förbundet är ett uttryck för anslutning till förbundets målsättning och vinns genom inbetalning av den årsavgift årsmötet fastställt.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte är förbundets högsta beslutande organ och hålls före augusti månads utgång på styrelsens kallelse. Kallelse skall utfärdas före mars månads utgång. Till årsmötet riktade förslag skall vara inlämnade till styrelsen minst tre månader före årsmötet. Förslagen skall jämte styrelsens yttrande delges medlemmarna.

Årsmötet fastställer röstlängd där varje enskild medlem som deltar i årsmötet har en röst. Röstning genom ombud är ej tillåten.

Årsmötet tar del av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut. Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning. Årsmötet behandlar revisionsberättelse, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och om årsavgift, förrättar val av styrelse inklusive styrelsens ordförande och av revisorer jämte suppleanter samt behandlar övriga frågor som berör verksamheten. Vid val gäller att den som får flest röster blir vald och att vid lika röstetal skall lotten avgöra.

§ 7 Styrelse
Styrelsen leder och planerar förbundets verksamhet och är för sin förvaltning ansvarig inför årsmötet, till vilket den årligen avger verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Styrelsen består av ordförande och minst nio, högst tretton ledamöter. Styrelsen bör så långt det är möjligt adjungera en representant från Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS). Ordföranden utses för en tid av ett år. Övriga ledamöter i styrelsen utses för en tid av två år, varvid varje år val förrättas av fyra till sju ledamöter. Tidsperiod för vald ledamot påbörjas respektive avslutas i samband med årsmöte.

Styrelsen utser inom sig kassör. Anställd förbundssekreterare är styrelsens sekreterare. Styrelsen anställer och har ansvar för förbundets personal. Styrelsen kan för behandling av löpande ärenden utse ett arbetsutskott.

För beslutsfattande fordras att minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 8 Firmateckning
Förbundets firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 9 Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 10 Stadgeändring
Ändring av §§ 1-10 i dessa stadgar kan beslutas endast av årsmötet, på förslag som inkommit till styrelsen senast före januari månads utgång. Därvid fordras att ändringsförslaget tillkännagivits i kallelse till årsmöte och biträdes av minst två tredjedelar av årsmötesdeltagarna.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Förslag till ändring från medlem skall kommenteras i protokoll från styrelsemöte.

§ 11 Upplösning
För upplösning av förbundet krävs samstämmiga beslut vid ordinarie årsmöte och vid ett extra årsmöte som inkallats enbart i denna fråga. Därvid fordras att förslaget tillkännagivits vid kallelse till årsmötena och båda gångerna biträdes av minst tre fjärdedelar av deltagarna. Extra årsmöte skall på kallelse från styrelsen hållas inom minst tre och högst sex månader.

I beslut om upplösning skall anges att förbundets nettotillgångar tillfaller bestämt ekumenikfrämjande och kristet humanistiskt ändamål. Förbundets ekonomiska bidragsgivare skall delges handlingar utsända inför och beslut fattade vid det ordinarie årsmötet.

Förslag till ändring av denna paragraf hanteras vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.